Ogólne warunki handlowe


 § 1. Postanowienia ogólne

Wiążące są wyłącznie nasze warunki sprzedaży, dostawy i usług; warunki klienta / użytkownika sprzeczne z naszymi lub od nich odbiegające, nie będą przez nas uznawane, chyba że wyrazilibyśmy na nie zgodę na piśmie.

„Boenigk-electronics” zastrzega sobie prawo do zmiany lub uzupełnienia w każdej chwili Warunków Ogólnych włącznie z wszelkimi ewentualnymi załącznikami, z zachowaniem właściwego czasu wypowiedzenia. Zlecenia przyjęte przed zmianą będą realizowane zgodnie z obowiązującymi wtedy Warunkami Ogólnymi. Zastrzegamy sobie prawo do błędów w druku opisującym artykuły!

§ 2. Oferta i ceny

Nasza oferta nie jest zobowiązująca, ceny podane są w Euro. Dopuszczalne są zarówno odchylenia jak i techniczne zmiany w naszych ilustracjach lub opisach.

§ 3. Dostawa i formy płatności

W przypadku odbioru towaru przez klienta ze wskazaniem jednostki wysyłającej, odpowiedzialność za towar ponosi klient z chwilą opuszczenia przez towar naszego magazynu W przypadku braku pisemnych wytycznych, my określamy sposób wysyłki. Do chwili uiszczenia całkowitej należności za zamówiony towar, jego prawnym właścicielem pozostaje firma Boenigk-electronics. Nie ma ograniczeń co do ilości zamówień. Wszystkie nasze ceny zawierają ustawowy podatek VAT w obowiązującej w chwili obecnej wysokości 19%. Zastrzegamy sobie prawo do dostawy częściowej, o ile okaże się to korzystne dla ciągłości transakcji. Na życzenie naszych klientów może być zrealizowana specjalna forma dostawy za dodatkową miejscową opłatą. Podstawową formą płatności jest przedpłata, chyba że z określonymi klientami została już ustalona szczególna forma płatności.

§ 4. Termin dostawy

Towar dostępny w magazynie (nie ponosimy odpowiedzialności za problemy transportowe) jest wysyłany w ciągu 5 dni. Jeśli towar w chwili zamawiania nie jest dostępny, postaramy się o jak najszybsze jego dostarczenie / sprowadzenie. W przypadku niedotrzymania terminu
dostawy lub usługi z powodu siły wyższej, strajku, nieprzewidzianych przeszkód lub innych, od nas niezależnych przyczyn, termin zostanie odpowiednio wydłużony. W przypadku niedotrzymania terminu dostawy z innych powodów niż wyżej wymienione, klient ma prawo wskazać pisemnie pod groźbą odrzucenia odpowiedni późniejszy termin , a po jego bezskutecznym upływie odstąpić od umowy dostawy lub usługi zgodnej z zawartą umową.
Jeśli przyczyna niemożności dostawy lub usługi leży po stronie producenta lub naszego dostawcy, obie strony mogą odstąpić od umowy, zarówno my jak i klient, o ile termin dostawy zostanie przekroczony o ponad 2 miesiące.
Wykluczone są roszczenia o odszkodowanie z powodu zwłoki lub niemożności wzgl. niewywiązania się, jak również takich przyczyn, które wystąpiły do odstąpienia od umowy.

§ 5. Prawo zwrotu


Gwarantujemy prawo do zwrotu nieużywanego towaru w przeciągu 14 dni. Za termin zwrotu przyjmuje się odesłanie towaru w wyznaczonym terminie (data na fakturze). Przesyłka zwrotna zostanie przez nas przyjęta tylko wtedy, gdy zostanie właściwie opłacona.
Prawo zwrotu nie dotyczy: podzespołów elektronicznych, towarów przecenionych, artykułów zmienionych i z okazji akcji promocyjnych.

§ 6. Reklamacja

Prawo klienta do reklamacji zakłada, że wywiąże się on zgodnie z prawem z nałożonego nań przez § 377 kodeksu handlowego obowiązku sprawdzenia i krytyki. Zgodnie z powyższym klient jest zobowiązany do dokładnego i starannego sprawdzenia towaru po jego otrzymaniu, jak również bezzwłocznego, nie później jednak niż w ciągu 8 dni od dostawy lub uzyskania usługi, pisemnego wykazania braków. W przeciwnym razie nie przysługuje gwarancja na te braki.

Nieistotne wady w materiale, wyglądzie powłoki lub kolorze, które powstały w wyniku specyfiki produkcji i nie mają wpływu na użytkowanie, nie dają prawa do reklamacji.

§ 7. Odpowiedzialność klienta


Z chwilą wysłania towaru przez „Boenigk-electronics” odpowiedzialność przechodzi na kupującego.

§ 8. Gwarancja


„Boenigk-electronics” gwarantuje, że sprzedany towar w chwili wysyłki jest wolny od usterek materiałowych i fabrycznych i w całości odpowiada właściwościom zamówionego towaru.
Gwarancja wynosi 24 miesiące od dostawy. W przypadku reklamacji należy przedstawić datę zakupu wraz z rachunkiem. Reklamowany towar powinien zostać przesłany wraz z kopią rachunku odpowiednio opłaconą przesyłką.

Ważna wskazówka: w przypadku dokonania przebudowy na sterownikach „Boenigk-electronics” reklamacja wygasa.
Reklamacja nie obejmuje normalnego starcia w wyniku pracy lub zużycia. Reklamacja wygasa, gdy klient zmieni dostarczony towar.
„Boenigk-electronics” zastrzega sobie prawo do bezpłatnych poprawek w czasie trwania obowiązku gwarancji.

Podczas dochodzenia swoich roszczeń z tytułu gwarancji klient jest zobowiązany do dostarczenia / przesłania dokładnego i dającego się prześledzić opisu usterek.
Możliwa jest częściowa lub całkowita wymiana artykułu.
Jeśli usterki nie zostaną usunięte w właściwym czasie, klientowi przysługuje prawo do unieważnienia kupna lub obniżenia ceny. Obowiązuje § 476a kodeksu cywilnego (BGB). Pozostałe żądania nie będą uwzględniane.

§ 9. Przechowywanie danych


Zgodnie z § 28 Ustawy o ochronie danych osobowych (BDSG) pragniemy poinformować, że niezbędne dane w ramach zawieranej transakcji są opracowywane i przechowywane za pośrednictwem elektronicznego systemu przetwarzania danych (EDV) zgodnie z § 33 Ustawy o ochronie danych osobowych (BDSG). Dane osobowe będą przetwarzane poufnie.

§ 10 Prawo do wycofania się z umowy / Pouczenie o prawie do wycofania się z umowy


Zamawiający może odwołać swoją deklarację umowy w formie pisemnej (np. list, faks , e-mail) w ciągu 30 dni bez podawania przyczyny. Termin rozpoczyna się najwcześniej po otrzymaniu tego pouczenia i dostawie towaru. Do dotrzymania terminu wycofania się z umowy wystarczy przesłanie w odpowiednim czasie wycofania się z umowy lub towaru. Wycofanie się z umowy należy przesłać do:

Firma: Boenigk-electronics
Właściciel: Michael Boenigk
Philipp-Reis-Str. 45
53125 Bonn
Tel : 0228 / 53448613
Fax : 0228 / 53448178

E-mail: info@boenigk-electronics.com

§ 11. Skutki wycofania się z umowy


W przypadku skutecznego wycofania się z umowy należy zagwarantować zwrot świadczeń otrzymanych przez obie strony i zwrócić uzyskane w ich wyniku korzyści. Jeśli klient nie jest w stanie zwrócić w całości lub części otrzymanego świadczenia lub zwraca je w gorszym stanie, jest zobowiązany do wyrównania wartości. Powyższe nie obowiązuje, jeśli pogorszenie towaru nastąpiło wyłącznie w wyniku jego sprawdzania – jak byłoby to możliwe przykładowo w sklepie.
Klient może uniknąć obowiązku wyrównania szkody, nie biorąc rzeczy w używanie i pozostawiając w nienaruszonym stanie wszystko, co umniejsza wartość danego towaru.
Szczególnie dotyczy to:
nośników danych, CD, DVD, Software,
przebudowanego sprzętu i części,
zamówień wyjątkowych artykułów, nie zawartych w wykazie dostaw,
towarów, które zostały przygotowane zgodnie ze specyfikacją klienta, (specyficznie przygotowanych artykułów nie zawartych w wykazie)
towarów przygotowanych z komponentów standardowych wg specyfikacji klienta,
o ile zostaną one przyjęte do realizacji.

§ 12. Odpowiedzialność / Warunki licencji

Nasza odpowiedzialność ogranicza się do umyślnej i rażącej niedbałości.
Informacje techniczne nie są obowiązujące i bez jakiejkolwiek gwarancji. W przypadku utraty danych firma „Boenigk-electronics”, właściciel Michael Boenigk, nie może być pociągnięta do odpowiedzialności. Za zabezpieczenie swoich danych odpowiada klient.

Wszystkie nasze nośniki danych są sprawdzane przed wysyłką pod kątem wirusów i błędów. „Boenigk-electronics” nie odpowiada za ewentualnie powstałe z tego tytułu szkody (np. utrata danych, uszkodzenia sprzętu, uszkodzenia materiałowe, szkody osobowe, wielokrotne zastosowanie lub błędne wyniki) podczas korzystania z naszych programów.

„Boenigk-electronics” w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za nabywającego licencję lub wobec osób trzecich:
wyrównania wszelkich szkód, jak również skutków szkód, np. w formie grzywny, kary, jak również nie rekompensuje strat spowodowanych utratą zysku, przerwą w prowadzeniu działalności biznesowej, utratą informacji związanych z prowadzoną działalnością, jak również innych finansowych szkód, które powstały w wyniku użytkowania lub próby użytkowania Software i Hardware.
Wykluczone są roszczenia odszkodowawcze z powodu wad rzeczy , jak również skutków szkód na Państwa zespołach / materiałach, względnie jakichkolwiek strat spowodowanych naszymi produktami (HW & SW).
O ile nie zostanie to wyraźnie ustalone, roszczenia odpowiedzialności wychodzące poza ustawowe ramy – obojętnie na jakiej podstawie prawnej – są wykluczone.
Wykluczone są także roszczenia za straty majątkowe.

Gdyby pojedyncze ustalenia powyższych Warunków Ogólnych w całości lub częściowo były prawnie nieskuteczne, nie narusza to ważności niniejszych Warunków Ogólnych.

Zabrania się powielania w całości lub części zarówno programu jak i materiału pisemnego w formie pierwotnej lub zmienionej.

Nie wolno usuwać lub modyfikować ELEKTRONICZNEJ REJESTRACJI LICENCJI. Wszystkie kopie muszą być całkowicie zgodne z dostarczonymi oryginałami.

§ 13. Sąd właściwy

Miejscem wykonania i sądem właściwym dla obu stron jest miejsce siedziby „Boenigk-electronics”. Obowiązujące jest wyłącznie prawo Republiki Federalnej Niemiec.